Lukijatutkimus: Arkkitehti-lehdeltä toivotaan lisää kriittisyyttä

Kyselyn mukaan painettu lehti on edelleen tärkeä lukijoille.

Kartoitimme alkuvuodesta 2023 kyselyllä lukijoidemme mielipiteitä lehden nykyisestä toiminnasta. Verkkokyselyyn vastasi 233 lukijaa. Heistä suurin osa eli 86 prosenttia oli Safan jäseniä ja 13 prosenttia paperi- tai digilehden tilaajia.

Vastaukset osoittivat, että lehteen ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä. Vastauksissa ei noussut esiin merkittäviä, akuutteja muutostarpeita. 

76 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä lehden sisältöön ja 21 prosenttia melko tai erittäin tyytymättömiä. 

Painetulla lehdellä on vankka kannatus: 98 prosenttia vastaajista lukee painetun lehden, ja lähes yhtä usealle (91 %) se on tärkein kanava käyttää lehteä. Peräti neljä viidestä säilyttää lehden lukemisen jälkeen.

Myös verkkoartikkeleita luetaan erityisesti nuorempien lukijoiden keskuudessa. Joka neljäs alle 35-vuotiaista lukee myös verkkolehteä, mikä on kaksinkertaisesti muihin ikäryhmiin verrattuna.

Arkkitehti-lehdessä eniten kiinnostavat arkkitehtuurikohteet

Ylivoimaisesti suosituimpia sisältöjä lehdessä ovat arkkitehtuurikohteiden esittelyt (84 %). Niitä myös toivotaan lehteen lisää. Lukijat toivoivat projektiesittelyihin myös lisää kuvia, detaljipiirustuksia ja projektiesittelyiden syventämistä.

 Projektien jälkeen lehdessä kiinnostavat eniten ajankohtaisia ilmiöitä käsittelevät jutut (52 %) sekä asiantuntija- ja tutkimusartikkelit (50 %). Suosituimmat sisältötyypit ovat samat vastaajan iästä riippumatta.

Lehteä luetaan vastausten perusteella monista eri syistä. Lähes kolme neljäsosaa vastaajista lukee lehteä pysyäkseen kärryillä siitä, mitä arkkitehtuurin piirissä tapahtuu (74 %). Ajankohtaisten projektien seuraaminen on toisiksi tärkein syy lehden lukemiseen (60 %).

 Lisää kriittisyyttä ja maantieteellistä kattavuutta

Lukijoiden mielipiteet jakautuivat jonkin verran sisällön ja ulkoasun osalta. Vastauksissa kiiteltiin erityisesti sisällön ja ulkoasun laadukkuutta sekä lehden monipuolisuutta, asiantuntevuutta ja ajankohtaisuutta. Samaan aikaan osan mielestä tekstit ovat epäajankohtaisia tai esimerkiksi ”liian kuivia” tai ”teoreettisia”.

Lehti ilmestyy teemanumeroina, mitä sekä kiitellään että ne nähdään turhana.

”Teemanumerot antavat kivan monipuolisen katsauksen kulloisestakin aiheesta”, kiittelee yksi vastaaja. Toinen taas näkeejuuri  teemoihin jakamisen tekevän lehdestä epäajankohtaisen: ”Näin pienessä maassa ei sellaisiin ole mahdollisuuksia, muuten kuin että hankkeet ovat valmistuneet jo ajat sitten ja menettäneet ajankohtaisuutensa.”

Kaikkein eniten parannettavaa nähtiin kohde-esittelyiden kriittisyydessä ja pääkaupunkiseutukeskeisyydessä. Lehteen toivottiin esiteltäväksi erilaisempia, myös pienempiä ja marginaalisempia, eri toimistojen suunnittelemia kohteita eri puolilta Suomea, ”eikä aina samojen toimistojen huippuprojekteja.”

Nykyiset kanavat riittävät lehden seuraamiseen

64 prosenttia vastaajista kokee viisi kertaa vuodessa ilmestyvän printtilehden ilmestymistiheyden sopivana. Printtilehden lisäksi jutut ovat luettavissa verkkosivuilla, ja niitä jaetaan lehden somekanavissa, Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä. Kahdelle kolmesta vastaajasta (65 %) nykyiset kanavat riittävät lehden seuraamiseen.

Suosituin muista mahdollisista kanavista on uutiskirje, jota lukisi kaikista vastaajista joka viides (21 %). Uutiskirjeellä on tasainen kannatus kaikissa ikäryhmissä. Seuraavana tulevat podcastit (15 %).

Alle 35-vuotiaiden lukijoiden kanavatoiveet eroavat jonkin verran muista ikäryhmistä. Nykyiset kanavat riittävät vajaalle puolelle vastaajista (48 %) ja podcastia lehdeltä toivoo lähes yhtä moni (43 %). Myös somesisältöjen lisääminen saa alle 35-vuotiaiden vastaajien keskuudessa enemmän kannatusta (38 %) kuin uutiskirje (20 %). Muuttuvat mediankäyttötavat tuleekin ottaa huomioon, kun lehteä kehitetään.

 Suomenkielisellä kyselyllä ei tavoitettu Arkkitehti-lehden englanninkielisen version lukijoita, joiden näkemyksiä on tarkoitus kartoittaa erikseen syksyllä.

Lukijakysely on osa Arkkitehtiliiton muutoshanketta, jossa arvioidaan ja kartoitetaan organisaation muutostarpeita. Voit lukea muutoshankkeesta lisää täältä.